دپارتمان مهندسی تبلیغات

واحد گرافیک و طراحی جلوه های ویژه و سازنده تیزرهای حرفه ای

ارومیوم با استفاده از برترین و حرفه ای ترین تکنیک ها و نرم افزارهای تخصصی در زمینه ساخت تیزرهای حرفه ای تبلیغاتی و صنعتی و پروژه های سینمایی خروجی با کیفیت را ارائه میدهد

دپارتمان مهندسی تبلیغات

واحد گرافیک و طراحی جلوه های ویژه و سازنده تیزرهای حرفه ای

ارومیوم با استفاده از برترین و حرفه ای ترین تکنیک ها و نرم افزارهای تخصصی در زمینه ساخت تیزرهای حرفه ای تبلیغاتی و صنعتی و پروژه های سینمایی خروجی با کیفیت را ارائه میدهد


دپارتمان مهندسی تبلیغات

واحد گرافیک و طراحی جلوه های ویژه و سازنده تیزرهای حرفه ای

ارومیوم با استفاده از برترین و حرفه ای ترین تکنیک ها و نرم افزارهای تخصصی در زمینه ساخت تیزرهای حرفه ای تبلیغاتی و صنعتی و پروژه های سینمایی خروجی با کیفیت را ارائه میدهد

دپارتمان مهندسی تبلیغات

واحد گرافیک و طراحی جلوه های ویژه و سازنده تیزرهای حرفه ای

ارومیوم با استفاده از برترین و حرفه ای ترین تکنیک ها و نرم افزارهای تخصصی در زمینه ساخت تیزرهای حرفه ای تبلیغاتی و صنعتی و پروژه های سینمایی خروجی با کیفیت را ارائه میدهد


نمونه طراحی های 3 بعدی

واحد گرافیک و طراحی جلوه های ویژه و سازنده تیزرهای حرفه ای